न्यायीक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७।