राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संलकन सम्बन्धी सूचना!!!

image: