५ शैय्या आधारभुत अस्पताल निर्माणको लागी ठेक्का आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!