News and Notices

मिति

सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी सूचना!!!

Tuesday, August 2, 2022 - 15:29

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Tuesday, August 2, 2022 - 13:18

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Friday, July 29, 2022 - 20:14

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी विवरण नविकरण तथा नयाँ सुचिकरण सम्बन्धी सूचना!!

Monday, July 25, 2022 - 20:13

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिईरहेका लाभग्राहिहरुको विवरण नविकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना!!!

Monday, July 18, 2022 - 13:13

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना!!!

Friday, July 15, 2022 - 19:07

परिक्षा सम्बन्धी थप जानकारी सम्बन्धमा।

Sunday, July 10, 2022 - 11:47

दरखास्त आवेदन फाराम।

Friday, July 8, 2022 - 10:51

पारिक्षा मिति,समय र स्थान तोकिएको बारे सुचना!!!

Thursday, July 7, 2022 - 18:15

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना!!!

Tuesday, June 28, 2022 - 22:34

Pages