News and Notices

मिति

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा।

Friday, July 23, 2021 - 17:11

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना!!

Thursday, July 8, 2021 - 16:13

यस लिखु पिके गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित चेबिखास-गुन्जेघडेरी मा गा.पा. अनुदान रु.१०००००।- र जनश्रमदान बाट निर्माण गरिएको १७६ मिटर गोरेटोबाटो।

Wednesday, June 16, 2021 - 17:12

आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा।

Thursday, May 27, 2021 - 10:49

योजना सम्झौता तथा भुक्तानी माग सम्बन्धी सुचना!!!

Monday, May 24, 2021 - 13:11

सावधानी अपनाउने सम्बन्धि सुचना !!!

Tuesday, May 18, 2021 - 15:46

कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धमा

Sunday, May 16, 2021 - 17:14

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना!!!

Tuesday, May 11, 2021 - 15:56

अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको बारे।

Sunday, May 9, 2021 - 13:53

आशय पत्र माग सम्बन्धि सुचना।

Wednesday, April 28, 2021 - 15:31

Pages