News and Notices

मिति

आशय पत्र जारि गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, February 5, 2023 - 13:31

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

Thursday, January 19, 2023 - 18:49

दरभाउ पत्र सूचनाको व्यहोरा सच्याईएको बारे।

Thursday, January 19, 2023 - 14:48

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

Wednesday, January 18, 2023 - 12:41

परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, January 12, 2023 - 19:10

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, January 1, 2023 - 11:59

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, December 29, 2022 - 17:05

ओखर खेती विस्तार कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Friday, December 23, 2022 - 11:07

बोयर बोका वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!!!

Tuesday, December 20, 2022 - 08:47

आलुबाली पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, December 7, 2022 - 19:31

Pages